Projecten

Internationale Projecten

Maatmax beperkt zich niet tot de landsgrenzen bij het werken aan een krachtige samenleving. De maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen, zijn niet uniek voor ons land.

Het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken vindt ook in andere landen en op Europees en wereldwijd niveau plaats. Door middel van bezoeken, projecten, congressen en internationale netwerken proberen we de vinger aan de pols te houden op de thema’s die voor ons werk belangrijk zijn.

Leren van en aan het buitenland

Internationale samenwerking is erg zinvol. Er valt veel te leren van en aan het buitenland. Andere landen kijken vanuit hun eigen systemen naar oplossingen. Die andere context staat het leren soms in de weg, maar kan ook verfrissende oplossingen en creatieve nieuwe wegen opleveren. Daarnaast leveren de persoonlijke contacten en de gesprekken tijdens internationale ontmoetingen ook inspiratie en dagen ze uit om met de blik van de ander naar de eigen dagelijkse realiteit te kijken.

Prioriteiten

Maatmax richt zich internationaal met name op:

  • het acquireren en uitvoeren van internationale projecten;
  • actieve deelname aan internationale netwerken;
  • samenwerken met buitenlandse partners;
  • het proactief informeren van het buitenland over interessante ontwikkelingen in Nederland;
  • het signaleren van ontwikkelingen in het buitenland;
  • bijdragen aan Europese raadplegingen of plannen en het agenderen van thema’s binnen de maatschappelijke ontwikkeling;
  • het uitwisselen van informatie over internationaal sociaal beleid tussen Nederlandse organisaties.